Regulamin wypożyczalni

1. Wynajmujący - mierzymy.pl Marek Pudło, 05-311 Dębe Wielkie, ul. Polna 206A - jest właścicielem przedmiotu najmu i oddaje go Najemcy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wynajmujący wydaje Najemcy instrukcję obsługi urządzenia oraz zobowiązuje się poinstruować go praktycznie, osobiście lub przez swego pracownika o działaniu urządzenia.

3. Najemca potwierdza, że odebrał przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe sprawne.

4. Wynajmujący zapewnia prawidłowe funkcjonowanie urządzenia w czasie najmu.

5. Najemca zobowiązany jest do potwierdzenia stanu technicznego sprzętu w momencie jego odbioru. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu. Wszelkie usterki zaakceptowane prze obie strony zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń przed wynajmem.

6. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu oraz akcesoriów dodatkowych  zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi.

7. Najemca zobowiązuje się nie oddawać przedmiotu najmu ani akcesoriów dodatkowych w podnajem ani nie użyczać ich osobom trzecim, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę na piśmie.

8. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe w stanie niepogorszonym poza zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji. Przedmiot Najmu winien być zwrócony czysty. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie urządzenia.

9. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji lub niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem obciążają Najemcę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zniszczenia urządzenia z winy Najemcy  Wynajmujący dokona naprawy urządzenia na koszt Najemcy.

10. W przypadku zgubienia, kradzieży maszyny lub niezwrócenia jej w ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy Wynajmujący obciąży Najemcę wartością maszyny z dnia jej wypożyczenia niezależnie od naliczonego czynszu. Obciążenie dokonane zostanie przez wystawienie faktury.

11. Okresem rozliczeniowym jest doba. Doba to 24 godz. liczone od godziny wynajmu do tej samej godziny dnia następnego. Sprzęt można wynajmować w rozliczeniu godzinnym. Cena takiej usługi jest ustalana indywidualnie.

12. Na czas wypożyczenia sprzętu tytułem zabezpieczenia pobierana jest kaucja w wysokości podanej w cenniku wypożyczalni. Kaucje można wpłacać gotówką lub przelewem na konto Wynajmującego.

13. Kaucja wpłacona przez Najemcę przy zawieraniu umowy zostanie zwrócona w dniu zwrotu wypożyczonego urządzenia lub zaliczona przez Wynajmującego na należności wynikające z tej umowy.

14. Aktualne ceny za wypożyczeni sprzętu podane są w cenniku. Ceny podane w cenniku są całkowitym kosztem, jaki ponosi klient przy wypożyczeniu sprzętu. Czynsz jest zawsze płatny z dołu w momencie zwrotu urządzenia.

15. W przypadku, gdyby Najemca opóźniał się z zapłatą całości lub części należnego czynszu o więcej niż 7 dni, Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

16. Z tytułu należnego czynszu najmu Wynajmujący będzie wystawiał faktury VAT.

17. W przypadku, gdy Najemca zdecyduje się na zakup sprzętu w typie identycznym, jak ten, który był przedmiotem testów, opłata za okres najmu nie będzie pobierana. Decyzja o zakupie musi zostać podjęta nie później niż w 7 dni po zakończeniu okresu wypożyczenia. Nie ma możliwości zakupu testowanego egzemplarza, sprzedawany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy.

18. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.