Pomiar odległości niwelatorem optycznym

Niwelatorem można mierzyć zgrubnie odległości. Nie trzeba więc używać dodatkowych dalmierzy czy taśm mierniczych.

Do tego celu służą właśnie dwie dodatkowe poziome linie krzyża nitek. Żeby obliczyć odległość stanowiska niwelatora od łaty, należy dokonać odczytu z łaty za pomocą kreski górnej i dolnej. Mamy więc:

Odczyt kreski górnej Og = 2539 mm
Odczyt kreski dolnej Od = 2390 mm

Do obliczenia odległości skorzystamy ze wzoru:

D = (Og [mm] - Od [mm]) x k (k - stała mnożenia, przeważnie 100)

D = (2539 mm - 2390 mm) x 100
D = 14 900 mm = 14.9 m

Więcej o praktycznym wykorzystaniu sprzętu na www.blog.mierzymy.pl. Zapraszamy!

Czytaj dalej... Słów kilka o dokładności niwelatorów optycznych